Yhdistyksen säännöt

Suomen lautamiehet ry

Finlands nämndemän rf.

SÄÄNNÖT

1.§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen lautamiehet ry, Finlands nämndemän rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on koko maa.

2.§ Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen rekisteröimis-, kokous- ja pöytäkirjakieli on suomi.

3.§ Tarkoitus

Yhdistys toimii itsenäisenä ja riippumattomana jäseninään olevien maallikkotuomarien eli lautamiesten etujen ja oikeuksien ajajana.  Yhdistys valvoo lautamiesten yleisiä ja yhteisiä etuja oikeudellisissa, taloudellisissa, sosiaalisissa ja koulutuksellisissa kysymyksissä sekä vaikuttaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja lainsäädännön kehittämiseen.

4.§ Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-edustaa lautamiehiä ulospäin valtakunnallisella kuin yksityiselläkin tasolla ylläpitämällä yhteyksiä päätöksentekijöihin, viranomaisiin sekä alan kansainvälisiin yhteisöihin

– tukee käräjäoikeuksien lautamiesten alueellista järjestäytymistä toimikunniksi.

– antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita

– ottaa kantaa lautamiesten ja käräjäoikeuksien toimintaa koskevissa asioissa

– järjestää koulutus-, keskustelu-, esittely- ja valistustilaisuuksia

– toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, keräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

– saa omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

– harjoittaa alansa julkaisutoimintaa

5.§ Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kunnia- ja kannatusjäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen oikeuslaitoksessa toimiva tai toiminut lautamies, tai muu maallikkojäsen tai rekisteröity lautamiesyhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan sekä maksaa vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Hallitus hyväksyy jäsenet.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeushallinnon piirissä olevat oikeuskelpoiset yhteisöt tai yksityiset henkilöt.

6.§ Jäsenmaksut

Varsinainen ja kannatusjäsen maksavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruudesta, maksutavasta ja -ajasta päättää yhdistyksen vuosikokous kuluvalle kalenterivuodelle.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

7.§ Eroaminen/erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.  Jäsenyydestä vapautuminen tapahtuu heti.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta.

8.§ Toimielimet

Yhdistyksen päättävä toimielin on yhdistyksen vuosikokous siten, että sen toimivaltaan kuuluvat kaikki ne asiat, joita yhdistyslaissa ei ole nimenomaan määrätty hallituksen käsiteltäväksi. Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus.

9.§ Hallitus

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa vuosikokousten välillä.  Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kolmesta (3) – kahdeksaan (8) muuta jäsentä, jotka valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen toimikausi alkaa heti valinnan tapahduttua.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.  Hallitus voi tarvittaessa kutsua sihteerin ja taloudenhoitajan hallituksen ulkopuolelta; tällöin heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet valituista hallituksen muista jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa

– johtaa yhdistyksen toimintaa ja panna toimeen yhdistyksen vuosikokouksen päätökset

– hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta

– huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistelemisesta

– laatia yhdistyksen toimintakertomus sekä ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

– pitää jäsenluetteloa

– edustaa yhdistystä ulospäin

– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset  ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat

– asettaa tarpeen mukaan alaisuuteensa työryhmiä valmistelemaan ja hoitamaan niitä asioita, jotka hallitus on niille antanut

10.§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksen tarkemmasta ajasta ja paikasta päättää hallitus. Vuosikokouksesta on ilmoitettava jäsenille kirjallisesti vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä nimetyn asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.  Esityslista on lähetettävä kokoukseen kirjallisesti ilmoittautuneille jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.  Kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt

– kokouksen puheenjohtaja

– kokouksen sihteeri

– kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

– vähintään kolme (3) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Päätetään julkilausuman antamisesta

6. Valitaan kokouksen tarvitsemat toimikunnat

7. Esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto

8. Vahvistetaan tilinpäätös

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

10. Päätetään jäsenmaksusta näiden sääntöjen 6.§ mukaisesti

11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

12. Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

13. Joka toinen vuosi valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

14.  Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä kolmesta (3) kahdeksaan (8)

15. Valitaan hallituksen jäsenet

16. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, joka voi olla myös KHT- tilintarkastusyhteisö.

17. Käsitellään hallituksen valmistelemat muut asiat sekä jäsenten tekemät aloitteet. Aloitteet on toimitettava kirjallisesti hallitukselle tammikuun 15. päivään mennessä.

11.§ Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä viimeistään helmikuun 15. päivään mennessä tilintarkastajalle, jonka tulee viimeistään maaliskuun ensimmäiseen (1.) päivään mennessä antaa hallitukselle tilintarkastuskertomus ja lausunto vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

12.§ Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jompikumpi yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

13.§ Äänivalta

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella varsinaisella jäsenellä ja yksi (1) ääni.  Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

14.§ Sääntömuutokset

Muutokset näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksessa. Siihen vaaditaan 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutoksen esille tulosta on mainittava kokouskutsussa.

15.§ Purkaminen

Jos yhdistys päätetään purkaa, siitä on tehtävä päätös kahdessa (2) vähintään yhden (1) kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Jäljellä olevat varat ja arkisto on luovutettava viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti, yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

16.§ Yhdistyslaki

Muutoin toiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Nämä Säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 29.3.2009 Kemissä.

Vakuudeksi: puheenjohtaja Matti Laukkanen herastuomari

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt ne 16.4.2009