Kirjoittajan arkistot: antti

LaV kuuleminen vastine 7.3.2014

Lakivaliokunta, Asiantuntijakuuleminen 7.3.2014

Suomen maallikkotuomarit – Finlands lekmannadomare ry, vpj Jouni Elomaa

 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE OIKEUDENKÄYMISKAAREN 2 LUVUN JA KÄRÄJÄOIKEUSLAIN 6 §:N 2 MOMENTIN MUUTTAMISESTA

Käsittelyssä olevan lakiesityksen taustalla on 1.6.2012 asetetun Oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa valmistelleen neuvottelukunnan ehdotus. Tämän ehdotuksen valmisteluun Suomen Maallikkotuomarit ry (aiemmin Suomen Lautamiehet ry) ei saanut mahdollisuutta osallistua eikä vaikuttaa em. neuvottelukunnan ehdotukseen.

Neuvottelukunnan ehdotuksessa todettiin lautamiesjärjestelmän merkityksen vähentyneen sen vuoksi, että suurin osa rikosasioista ja kaikki riita-asiat nykyään käsitellään käräjäoikeuksissa ilman lautamiehiä. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan mainita, että tuo merkityksen vähentyminen ei ole tapahtunut itsestään, vaan perustuu vuoden 2009 alussa voimaan tulleisiin säännöksiin, joiden myötä lautamiesten määrää ja osallistumista vähennettiin huomattavasti. Ja kun lisäksi käräjäoikeusalueita on yhdistetty, niin on oikeuslaitos koko ajan jatkanut loitontumistaan kansalaisista. Nykyisen kaltaista lautamiesjärjestelmää on perusteltu sillä, että se lisää luottamusta tuomioistuinlaitokseen, parantaa tuomioistuinlaitoksen avoimuutta ja tuomitsemistoiminnan valvontaa. Lautamies tuo istuntoon kansan äänen ja yleisen oikeustajun, mutta samanaikaisesti hän oikeussalin ulkopuolella edustaa lähipiirilleen oikeuslaitosta ja tekee sen helpommin lähestyttäväksi. Oikeusjärjestelmämme avoimuus ja lähestyttävyys on kiistatta kärsinyt lautamiesten vähentämisen myötä. Lakivaliokunnan mietinnössä 11/2008 puhutaan voimavarojen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta. Tässä ei ole mielestämme onnistuttu.

Lakiesityksen perusteluissa on puhuttu kohtalaisista tai merkittävistä säästöistä, jos lautamiesten määrää vähennettäisiin. Arviona esitetty 700 000 euroa ei näkemyksemme mukaan perustu mihinkään tosiasioihin. Ja jos samalla tehokkuuden nimissä lisätään lainoppineiden tuomareiden määrää, jää tuokin säästö saavuttamatta. On myös huomattava, että vuosien 2006 ja 2012 välillä Julkisen oikeusavun yksityisille oikeusavustajille maksetut korvaukset ovat nousseet 38 % (yli 10 miljoonaa euroa).

Lautamiesjärjestelmä on fiskaalisessa mielessä ilmainen. Myöskään lautamieshallinnon työn vähenemistä n. 25 %:lla ei ole mietinnössä mitenkään perusteltu. Lautamiehille on kerrottu, että säästöt jakautuvat tasaisesti myös muille sektoreille. Emme kuitenkaan usko, että samaa 1/3 osan säästötavoitetta on asetettu esim. lainoppineiden tuomareiden tai yksityisten oikeusavustajien kohdalle. Lautamiesten palkkiot eivät ole lainkaan nousseet. Vuoden 2009 uudistuksen myötä sitä vastoin lautamiesjärjestelmän aiheuttamat kulut ovat huomattavasti laskeneet. Valitettavasti meille ei ole annettu tilastoja tästä kehityksestä, mutta lehtitietojen mukaan lautamieskulut ovat pudonneet 6,3 milj. eurosta 2 miljoonaan euroon tänä aikana.

Tämä vääristymä ja propagandistinen väite lautamiesten vähentämisestä aiheutuvista merkittävistä säästöistä selittynee osittain sillä, että Oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa valmistellut neuvottelukunta koostui juristeista, joille oikeudenkäynnit ovat elinkeino. Tätä neuvottelukunnan koostumusta on arvosteltu julkisuudessa myös vallan kolmijako-opin näkökulmasta. Jos oikeuslaitos jää yhä enemmän vain tämän yhden ammattikunnan reviiriksi, puuttuu länsimaiseen demokratiaan kuuluva kontrolli ja kansalaisten osallistuminen oikeudenjakamiseen. Myös tuomioistuinten riippumattomuus saattaa olla uhattuna.

Lakiesityksen perusteluissa viitataan naapurimaamme Ruotsin tilanteeseen. On kuitenkin huomattava, että lautamieskokoonpanon keventäminen on sielläkin vasta ehdotus, jonka läpimeno parlamentissa ei ole mitenkään itsestään selvä. Ruotsissa lautamiehillä on huomattavasti Suomeakin vahvempi asema, ja näitä on mukana myös hovioikeuksissa.

Kansainvälisessä vertailussa olisi ollut hyvä tuoda esille myös englantilainen Rauhantuomarijärjestelmä, jossa 95 % rikosasioista käsitellään pelkästään maallikkotuomareiden ja lainopillisen neuvonantajan voimin. Järjestelmä on osoittautunut kustannuksiltaan varsin tehokkaaksi, ja lisäksi käsittelyajat ovat huomattavasti lyhyemmät kuin Suomessa. Kansalaiset luottavat tähän järjestelmään eikä vetoomuksia ylempiin oikeusasteisiin ole sen enempää kuin meilläkään.

Käräjäoikeuden istunnoissa melko harvoin joudutaan tuomiosta äänestämään. Tämä ei mitenkään osoita lautamiesten tarpeettomuutta. Yleinen käytäntö on, että käräjätuomari ja lautamiehet käyvät keskustelun, jonka lopputuloksena useimmiten päädytään kompromissiin. Lakiesityksen perusteluissa katsotaan, että yksittäisen maallikkotuomarin painoarvo kasvaa lautamiesten määrää vähentämällä. Samalla kuitenkin kansan oikeustajua edustavien eri mielipiteiden määrä vähenee. Oikeudenhoidon tehokkuus on saattanut parantua, mutta kansalaisen oikeusturva on heikentynyt. Koemme tämän erityisen ongelmalliseksi, nykyään niin yleisissä yhden tuomarin ratkaisuissa, joissa on mahdollisuus langettaa varsin raskaitakin vankeustuomioita.

Suomen Maallikkotuomarit ry katsoo, ettei ole sellaisia perusteltuja syitä, jotka vaatisivat lautamieskokoonpanon keventämistä. Katsomme toisaalta myös, että olisi perusteltua lisätä lautamiesten käyttöä myös vähemmän vakavissa rikoksissa, jos vastaaja on nuori tai ensikertalainen. Kaikissa rikoksissa keskeistä on näytön arviointi, mikä taas ei edellytä lainopillista koulutusta. Mitä useampi henkilö on asiaa arvioimassa, sitä varmempana voidaan päätöstä pitää.

Lisäksi näkemyksenämme esitämme, että lautamiesten lukumäärän istunnossa tulee olla sellainen, etteivät lainoppineet jäsenet saa muodostua enemmistöksi lautamieskokoonpanossa edes niissä tilanteissa, joissa kokoonpanon jäsenelle tulee este pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen.

Suomen Maallikkotuomarit ry on tyytyväinen lakiesityksessä esitettyyn lautamiesten yläikärajan nostamiseen siten, että lautamieheksi ei voitaisi henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. Tähänastinen käytäntö on ollut selvästi ikään perustuen syrjivä, ja näin ristiriidassa Perustuslain kanssa. Ruotsissa on katsottu, ettei yläikärajaa tulisi olla lainkaan, sillä kyseessä on luottamustoimi.

Katsomme kuitenkin, että ottaen huomioon tehtävän luonteen maallikkotuomarina käräjäoikeuden istunnossa, ikäraja on perusteltu. Sitä vastoin lakiesityksen kirjaus, jossa velvoitetaan lautamiestä eroamaan täytettyään 68 vuotta, on mielestämme tarpeeton. Uuden lautamiehen valinta 1-2 kuukaudeksi aiheuttaa ylimääräistä työtä ja kuluja niin oikeuslaitokselle kuin kunnillekin, eikä tällainen uusi lautamies käytännössä ehtisi saada perehdytystä tehtäväänsä.

Jos lautamieskokoonpanoa päädytään keventämään eduskunnassa hallituksen esityksen mukaisesti, katsomme ettei laki kuitenkaan saa astua voimaan kesken vuoden 2013 alusta alkanutta lautamiesten nelivuotisen toimikautta, joka on (2013-2016). Lautamiehet on valittu täksi ajaksi tuomaritehtävään. Istuntojen määrä lautamiestä kohden tulisi laskemaan huomattavasti. Asetuksen mukainen tavoite 12 istuntopäivää vuodessa ei tällöin toteudu.

 

Helsingissä 7.3.2014

Suomen Maallikkotuomarit ry hallitus

Jouni Elomaa varapuheenjohtaja

 

LAUTAMIESLEHDEN 1-2013 PÄÄKIRJOITUS

”Avoin kirje kansanedustajillemme”

 

Oikeuslaitos tarvitsee kaikki osaset, jotka siinä ovat. Oikeuslaitos tarvitsee ikkunan, josta se voi katsoa kentälle. Maallikkotuomarijärjestelmä on tuo ikkuna. Nyt on vallalla eräänlainen vauhtisokeus eikä vauhdikkaassa säästämis- ja kulujen karsimisvimmassa välttämättä haluta ajatella sitä, mikä on oikeuslaitoksen perimmäinen tehtävä ja tarkoitus. Sen sijaan ajatellaan pelkästään rahaa. Järkevöittämisestä ei ole pahaa sanottavaa.

 

On yhä uudestaan kysyttävä: Kumpi on tärkeämpää, se että kansalaiset saavat näkemyksensä oikeasta ja väärästä kuuluviin, vai se, etteivät saa? Jo nyt on havaittavissa isoja ristiriitoja ns. tavallisen kansan oikeustajun ja rikollisten saamien tuomioiden välillä. Tietysti laki on laki, mutta ei asia niin yksinkertainen ole.

Lautamiesjärjestelmän eli maallikkotuomarijärjestelmän romuttaminen tai jo se, että lautamiesten käyttöä radikaalisti supistetaan oikeudenjakamisessa, merkitsee sitä, että tulevaisuudessa saattaa oikeuden-jakaminen olla, vastoin avoimuuden ja näkyvyyden periaatetta, täysin suljettujen ovien takana, pimennossa, tilassa johon kansalaisen näkemys ja oikeudentaju ei ulotu. Puhumme avoimuudesta ja päätännän läpinäkyvyydestä, mutta kuinka on peruskivemme oikeudenjakorakennelmamme osalta?

 

Kun oikeuslaitosta ja oikeudenjakamista halutaan ajaa yhä enemmän sisäpiiriin muun muassa lautamiesten käyttöä vähentämällä, mitä siitä voi seurata? Siitä voi seurata se, että tulevina vuosikymmeninä jonkinlainen kansalaisnäkökulmaa edustava järjestelmä on perustettava uudestaan. Demokratia vaatii läpinäkyvyyttä ja maallikkotuomarijärjestelmä on molemminpuolisen läpinäkyvyyden tärkeä turvaaja.

 

Arvelen, että jos maallikkotuomarijärjestelmä romutetaan, ei kulu vuosikymmentäkään kun virkamiehet ovat itse vaatimassa vastaavanlaista Euroopan laajuista kansalaiselintä takaisin omilla kriteereillään ja uudella koulutustaustalla.

 

Kansanedustajillemme tiedoksi: Oikeudenjakaminen ei ole ”kirurgiaa”, eikä pelkkää matematiikkaa tai penninvenyttämistä, oikeuden jakaminen on kokonaan muuta. Se on eräs yhteiskunnan peruspilareista. Ja niin kauan kuin yhteiskunnassa oikea ja väärä taistelevat keskenään, niin kauan on tarve tietää, mikä on kansan käsitys oikeasta ja väärästä. Me maallikkotuomarit olemme juuri tätä varten, olemme eräänlaisia oikeuden ja kohtuuden elementtejä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa emmekä kilpailijoita virkatuomarille.

 

Tosiasia on, että yhteiskuntamme ja sen oikeuslaitos ovat käymistilassa, murroksessa. Nyt oikeudenjakojärjestelmää karsitaan ja uudistusvimmassa unohdetaan kohde eli ihminen, jota varten oikeusjärjestelmä on rakennettu. Paluuta käräjäkiville ei ole, jolloin ihminen oli keskiössä.

Kun oikeutta jaetaan, on kysymyksessä aina rahaa suuremman arvot. Aina. Tämä on hyvä muistaa myös silloin, kun karsitaan kansalaisten perusoikeuksia. Ja sitähän lautamiesjärjestelmän alasajoaikeet merkitsevät. Olisiko sittenkin parempi katsoa, kuin katua?

 

Kolumnistimme Hannu Laitinen kirjoittaa tämän lehden kolumnissaan hölmöläisten peiton jatkamisesta. Olen täysin samaa mieltä. Meistä jokainen tietää, ettei energiaa synny tyhjästä, vain energian muoto muuttuu. Niinpä oikeuslaitoksemme karsinnoissa olisi syytä miettiä myös sitä, että kun jostain säästetään, jostain toisesta kulmasta repeää. Ja jos oikeudenjakojärjestelmässä repeää, on repeämän keskellä ihan tavallinen ihminen, hän, jonka turvaksi lait on laadittu.

Oikeudenjakojärjestelmä ei saa olla vauhtisokeuden koekenttä.  Ja erityisesti ja juuri nyt on muistettava etteivät kansalaiset ole oikeuslaitosta varten vaan oikeuslaitos on kansalaisia varten.

 

Rikollisuus on kansainvälistä, monimuotoista ja ennen kaikkease onlisääntynyt. Mitä sitten yhteiskunnan korkein päättävä elin kansanedustuslaitos ja sen alainen oikeuslaitos tekevät?

Ne karsivat ja säästövaatimuksillaan rapauttavat rakennelmaa, jolla pitäisi olla rikollisuutta hillitsevä ja kansalaisen turvaa lisäävä vaikutus. Paradoksiltahan tämä lähinnä näyttää.

 

Puheenjohtaja Matti Laukkanen ht.

 

LAUTAMIESLEHDEN 2-2013 PÄÄKIRJOITUS

Säästetäänkö demokratiassa?

 

Me suomalaiset olemme tottuneet melko monessa asiassa tekemään niinkuin meitä ”viisaammat” kehottavat, kas näin. Kun joskus 70-luvulla meitä kehotettiin säästämään energiassa, me säästimme. Mikä oli seuraus? Seuraus oli se, että säästämisen seurauksena energiahinnat nousivat.

Tänä aikana meitä on kehotettu säästämään vedenkulutuksessa, sähkönkulutuksessa, polttoaineenkulutuksessa ja ties missä. Iso osa kansalaisista on ottanut neuvot varteen.

No, mikä siitä on ollut seuraus. Seuraus on ollut se, että vesihinnat ovat nouseet, kun vesiyhtiöt eivät säästämisen seurauksena ole saaneet riittävästi voittoja.

Sähköyhtiöt ovat nostaneet hintoja omien kummallisten kiemuroimistensa avulla, koska kansalaisten energiasäästöt ovat pienentäneet sähköyhtiöiden tuottoja.

 

Normaalijärjellä varustettu ihminen käsittää kernaasti asian niin, että kun säästää, se merkitsee kulujen pienenemistä. Noissa mainitsemissani esimerkeissä paljastuu, että kulujen pieneneminen on lähinnä toiveajattelua.

Edellinen oli aasinsilta varsinaiseen asiaan. Nyt suomalainen oikeudenhoitojärjestelmä säästää vimmatusti, kuluja rouhitaan sieltä mistä mieleen juolahtaa. Meitä maallikkotuomareita ei ole kehotettu säästämään, meiltä säästöt on otettu väkivalloin.

Millaisia säästöjä arvelette esimerkiksi lautamiesten vähentämisen, tai jopa järjestelmän lakkauttamisen tuovan tulevaisuudessa? Tulevatko säästöt olemaan miljoonaluokkaa? Vastaan tähän: säästöjä ei tule lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä.

Säästöjen sijaan suomalainen oikeusjärjestelmä muodostaa sisälleen eräänlaisia korotusautomaatteja, kun yhteiskunnan lakiasioihin suunnatut palvelut yksityistetään. Säästöjen sijaan tämä kasvoton korotusautomaatti tulee vahvistamaan ammattilakimiesten asemaa ja sen myötä myös kustannusten kasvu on selviö.

 

On totta, että näennäisesti säästöä voi olla olemassa, mutta vain näennäisesti. Kysymyksessä kuitenkin on vain rahojen siirto taskusta toiseen.

Pahinta tässä, uskoakseni toteutuvassa visiossani, on se, että suurin ja merkittävin säästö tulee kohdistumaan demokratiaan, siihen ilmiöön, jonka pitäisi turvata kansalaisille mahdollisimman oikeudenmukainen kohtelu. Tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan uusia ilmiöitä: kunnalliset oikeusapujärjestelmät häviävät ja sijalle tulee yrityshenkinen lakimiesapu ja kuntien kustannukset nousevat.

 

Maallikkotuomarijärjestelmään kohdistuvat säästöt merkitsevät myös sitä, että oikeudenjakojärjestelmä etääntyy meistä näkymättömiin, tuntemattomaksi hahmoksi, jossa tuntemattomat tahot kahmivat rahaa. Näin ollen voi kysyä, kuka säästää, missä ja miten?

 

Käytännössä säästämisen pitäisi merkitä turvaa. Tässä ajassa säästäminen -sanassa alkaa olla outo kaiku. Kun joku julkinen taho, olipa se sitten vesi-, sähköyhtiö tai jopa oikeuslaitoksemme, puhuu säästämisestä saattaa moni kansalainen havahtua ja miettiä että: taasko minun kukkarolleni ollaan tulossa. Eikä turhaan havahdukaan, näin on jos siltä näyttää.

Jäljet pelottavat. Myönteisiä kokemuksia ei kansalaisilla juurikaan edellä mainitun kaltaisista ”säästöistä” ole -eikä tule.

LMP:n AVAUS JYVÄSKYLÄSSÄ 16.3.2013

LMP:n AVAUS JYVÄSKYLÄSSÄ 16.3.2013

puheenjohtaja ht Matti Laukkasen puhe

 

LAUTAMIESPÄIVIEN AVAUS.                                     1.

 

                 Arvoisa Vaasan HO-presidentti ja arvoisat luennoitsijat ja hyvät   Lautamiespäivien osallistujat. Omasta puolestani toivotan Teidät myös lämpimästi tervetulleeksi tänne Jyväskylään.

Lautamiespäivät kiertävät HO-piirejä. Keski-Suomen käräjäoikeuden lautamiestoimikunta yhdessä Laamanni Tapani Koppisen kanssa ovat yhdessä luoneet puitteet tälle alkavalle koulutusseminaarillemme. Kiitokset

heille näin etukäteen, sillä tulemme valmiiseen katettuun pöytään.

 

Hyvät kuulijat

Tiedämme, että oikeusministeriö on säästöpaineiden kourissa.

Siitä huolimatta haluan muistuttaa eräästä tärkeästä asiasta:

Lautamiesjärjestelmä ei ole koskaan ollut, eikä saa tulevaisuudessakaan olla virkatuomarijärjestelmän kilpailija sen kummemmin ammatillisen osaamisen kuin rahoituksenkaan sektorilla.

Sen sijaan lautamiesjärjestelmä on kiinteä oikeudenjakojärjestelmän yhteistyöelin.

Tämä olisi muistettava kun säästöjä pohditaan.

On ollut lähes valtakunnallinen häpeä, että lautamiehiä on vähennetty säästöihin vedoten, samalla kun esimerkiksi rikollisuuden lisääntyminen ja rikostyyppien moni muotoistuminen on tosiasia ja kansalaisten hämmennys on lisääntynyt.

=========================

Lautamiesten käytön vähentämisestä on ollut jatkuvaa.

Naapurimaastamme Virosta kantautui viestiä, että siellä parasta aikaa keskustellaan eduskunnassa tehdyn Aloitteen Pohjalta, siitä,että

LM-järjestelmä lakkautetaan tarpeettomana ja Siirrytään ns. Juridis- Akateemiseen rikosprosessi-kokoonpanoon, jossa Näyttö- ja Tuomioistuin arviointi tapahtuu”.

 • Vähän tämän suuntaista toimintavivahdetta on meidänkin oikeudenhoidon kehittämisjärjestelmissä, sillä lautamiehet eivät ole osallistuneet yhteenkään yhteistoimintakomiteaan tai seminaariin yli vuosikymmeneen.

=========================

Nyt valtiovallan toimesta on vihjaistu, että meidän tulisi tehdä ehdotus                  lautamiesten valintatavalle, jossa näkyvä poliittinen kytkentä ei ohjaisi                  vaatimus-,                  halukkuus- ja sitoutumistasoa lautamiestehtävään                  pyrkivälle. Valinta tulisi myös tietyiltä fyysisiltä vaatimuksiltaan samaksi    kuin virkatuomarilla on. Jos näin on, niin varmaankin ehdotus koskee myös          palkkiorintamaa.

.                Lautamiestehtävään halukkailla henkilöillä pitäisi olla mahdollisuus                  ilmoittautua tehtävään esimerkiksi oikeusministeriön avaamilla www-                 sivustoilla ilman mitään puoluesidonnaisuutta huomattavasti aikaisemmin     ennen vaaleja.

==========================

EHKÄTÄSSÄ VOISIN KERTOA VUODEN 1580 VALINTAPERUSTELUT:

Jossa sanotaan, että 12 lautamiestä valittiin seuraavasti: Ei valittu rähjiä, eikä puliveivareita, vaan toimeliaita ja sellaisia jotka ottivat homman vapaehtoisesti vastaan.

Aateliset eivät kelvanneet, eivät myöskään papit ja upseerit.

Kun kerran valittiin, niin siitä ei ”sitten takaperin käyty ulos” ja siihen ei kellään ollut nokan koputtamista paitsi kuninkaalla, jolla oli valta potkaista pellolle kaikki Hanttapuli”. Varmaankin jo tuolloin ajateltiin asioiden sujumista ja valittavien taustoja.

 

4. Muistutan vielä

Virkatuomarit ja me maallikkotuomarit olemme samalla puolella, samassa veneessä ja meillä on yhteinen päämäärä, jonka tarkoituksena on saada kansalaiselle se oikeus, mikä hänelle kuuluu.

Päämäärä on myös tuoda kansalaisten oikeudentaju mukaan ja samalla lisätä kansalaisten luottamusta oikeudenkäyttöön.

En väitä, että kansalaisten luottamusta ei oikeudenjakojärjestelmällä olisi, mutta lautamiesjärjestelmän mahdollisesti kuihduttua pois, voisi samalla lähteä myös osa kansalaisten uskosta demokraattiseen oikeudenkäyttöön.

5. Arvoisat lautamiespäivien osanottajat

En malta olla puuttumatta tähän nimiasiaan, jota on jonkin verran käsitelty myös julkisuudessa. Huomisessa vuosikokouksessa päätämme, muuttuuko yhdistyksen medianimi -lautamies kauttaaltaan nimeksi maallikkotuomari. (ei koske lautamiestä)

Vaikka kysymyksessä on vain nimi, on sillä kokoansa suurempi merkitys tässä ajassa, jossa eurooppalainen yhteistyö on käynnissä ja lisääntymässä. Nimellä on merkitystä, maallikkotuomari -nimike on myös tasa-arvoinen.

 

Lautamies nimihän syntyi silloin kun lautamiehet olivat pelkästään manttaalimiehiä.

Kuinka moni tietää mikä oli manttaalimies? Nyt merkittävä osa lautamiehistä on naisia. Kysymys tässä asiassa ei ole tasa-arvohömpötyksestä vaan siitä, että nimikkeen täytyy olla kaikkien ymmärrettävissä ja ennen kaikkea sen on kuvattava myös tehtävää.

Nostalgialla tässä asiassa ei ole merkitystä eikä painoarvoa, siihen me vanhempi ikäpolvi syyllistymme.

=========================================

6. Hyvät kuulijat

Olemme jo vuosia olleet tilanteessa, jossa emme ole itse voineet vaikuttaa istunto-lukumääriimme käräjäoikeuksissa, vaikka todellisuudessa, lasketaanpa kuluja sitten millä kaavalla tahansa, olemme suomalaisen oikeudenkäytön halvin elementti.

Ikävänä pidän sitä, että kansanedustuslaitoksemme ei ole ottanut kyllin vakavasti niitä signaaleja joita olemme siihen suuntaan lähettäneet

================================

 1. Meidän kouluttautumisemme tähtää oman osaamisemme hyödyntämiseen, onhan esimerkiksi jo terminologia muuttunut, rikostyyppejä on tullut lisää, esimerkiksi. Suurinta osaamistamme on kuitenkin ihmisten arkielämän tuntemus, kansalaisten käsitys siitä mikä on oikeaa ja väärää.

 

Karrikoidusti voisi sanoa, että ammattituomarit tuntevat lakipykälät, mutta meidän on oltava ajan valtimolla ja tunnettava myös kirjoittamattomien lakien viestit.

Me olemme myös oikeussalien tarkkailijoita, saatamme huomata sellaistakin, mitä tuomari ei havaitse. Neljä silmäparia näkee enemmän kuin kaksi silmää.

===============================

Laki on niin kuin se luetaan. Ehkä näinkin, mutta muistakaamme, että:

mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei lakikaan voi olla.

Ehkäpä me maallikkotuomarit olemme myös eräänlaisia oikeuden ja kohtuuden osaajia.

Toivotan antoisaa viikonloppua laadukkaiden esitelmien, keskinäisen seurustelun ja kokemustenvaihdon merkeissä.

 

Puhalletaan yhteen tulevaisuudenhiileen.

Näiden ajatuksilla Julistan vuoden 2013 lautamiespäivät avatuksi

(XX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puheenjohtaja ht Matti Laukkanen 040–4135000

email: laukkanen.masa@luukku.com

Lautamiespäivien avauspuheenvuoro 22.3. 2014

Lautamiespäivien avauspuheenvuoro -22.3. 2014 noin klo 11 Kuopiossa
puheenjohtaja Matti Laukkanen

1. Alkusanat: Arvoisat luennoitsijat ja kutsuvieraat, hyvät lautamiehet. On kunnia saada olla täällä Savon-maan pääkaupungissa Kuopiossa. Ja heti aluksi haluan kiittää HO-piirin järjestely-toimikuntaa ja alueen maakuntia siitä myötämielisyydestä, jolla nämä LMP:t on toteutettu.

Näiden lautamiespäivien koulutuksellinen teema on ”Rajat ylittävä rikollisuus”.
Meillä on ollut vuodesta vuoteen kunnia saada luennoitsijoiksemme erityisalojensa huippuosaajia ja se tulee näkymään myös tämän päivän koulutuksellisessa osuudessa.

Arvoisat luennoitsijat. Teitä meidän on jälleen kiittäminen siitä, että näiden maallikko-tuomaripäivien luento-osuus tulee olemaan tehokas tietopaketti, josta me kukin voimme ammentaa työhömme tärkeää tietoa ja saada muistiimme uusiakin näkemyksiä. Nyt näkökulma on tietyllä tavalla myös itäsuomalainen.

2.
Kiitän jo tässä yhteydessä oikeusministeriötä ja Käräjäoikeutta siitä panoksesta, jolla se on vuosien myötä osallistunut yhdistyksemme elinvoimaisuuden säilyttämiseen.
Kansanedustuslaitostamme ei ole kiitosta ansainnut, kiitän heitä sitten kun päättäjämme ovat oikeasti paneutuneet suomalaisen oikeudenhoidon kulmakiven eli maallikko-tuomarijärjestelmän säilyttämistoimenpiteisiin lainsäädäntätoimien avulla.

Olisi tietysti hienoa saada kiittää kansan-edustuslaitostamme myös siitä, että lauta-miesjärjestelmää olisi valtiovallan myötä-vaikutuksella voimistettu, vahvistettu, mutta tämänhetkisen tiedon ja kokemuksen valossa maallikkotuomareiden olemassaolon turvaaminen on melkoiselta osaltaan eurooppalaisen tiivistyvän yhteistyön varassa.
3. Se ei tietenkään sulje pois kansallisten maallikko-tuomarijärjestöjen tekemää tärkeää ruohonjuuritason työtä. Kansalaisnäkökulmat on saatava esiin, jos ne hukataan, saattaa kansalaisten oikeuskäsitys kadota oikeudenhoidosta kokonaan.
On muistettava, että oikeudenhoitojärjestelmä on kansalaisia varten. Eikä niin, että kansalaiset ovat oikeudenhoitojärjestelmää varten.

Hyvät kuulijat: Tähän väliin muistutan, että suomalaisten maallikkotuomareiden asema oikeudenjakojärjestelmässä on paradok-saalinen, suorastaan järjenvastainen: kansalaiset haluavat sen säilyvän, mutta valtiovallan myötävaikutuksella ja säästö-vaatimuksilla sen olemassaolo on kyseen-alaistettu. Kun yhteiskunta kansainvälistyy, rikollisuus on kansainvälistä, eikö oikeudenhoitojärjestelmiä pitäisi päinvastoin vahvistaa ja kansalaisnäkökulmia lisätä?

Lainaan tähän väliin otteita Maallikkotuomari -lehden viime vuoden viimeisen numeron pääkirjoituksestani.

4. Siinä totesin, että me suomalaiset olemme tottuneet melko monessa asiassa tekemään niin kuin meitä ”viisaammat” kehottavat.
Vaan missä on viisaus? Kun joskus 70-luvulla meitä kehotettiin säästämään energiassa, me säästimme. Mikä oli seuraus? Seuraus oli se, että säästämisen seurauksena energiahinnat nousivat.
Tämän kaltaisia seurauksia on tullut liian monista yhteiskunnan eri osiin kohdistuneista säästöistä. Kokemukset ovat pelottavia.

Erittäin pelottavalta tuntuu ajatus, että suomalainen maallikkotuomarijärjestelmä ajettaisiin kokonaan alas. Jos niin kävisi, olisi puhe demokraattisesta oikeudenjakojärjestelmästä vain kimppu kauniita sanoja.
5. On totta, että todellisuudessa ns. lautamieskuluissa säätäminen on vain rahojen siirtoa taskusta toiseen. Hölmöläisten peiton-jatkamista kuten ansioitunut kolumnistimme eräässä asiantuntijapakinassaan lehdessämme kirjoitti.

Maallikkotuomarijärjestelmään kohdistuvat säästöt merkitsevät myös sitä, että oikeuden-jakojärjestelmä etääntyy meistä näkymättömiin, tuntemattomaksi hahmoksi, jossa tuntemat-tomat tahot kahmivat rahaa. Näin ollen voi kysyä, kuka säästää, missä ja miten?

Käytännössä säästämisen pitäisi merkitä turvaa.
Tässä ajassa säästäminen merkitsee liian usein uhkaa. Tähän uhkaan ovat havahtuneet myös kollegajärjestömme Euroopassa. Eurooppalainen yhteistyö onkin voimistunut ja yhä voimistumassa, jotta myös kansalais-näkökulma säilyisi ja voimistuisi ja osin yhtenäistyisi eurooppalaisissa oikeuden-jakojärjestelmissä.

6. Monissa Euroopan maissa maallikkotuomarius -instituutioilla varsin suuri arvo- ja päätösvalta, että Suomen Maallikkotuomarit ry on eurooppalaisen maallikkotuomari -yhteistyön uranuurtaja. Suomestahan tämä yhteistyö on liikkeelle lähtenyt.

Tämän vuoden näkymistä mainitsen että järjestönä osallistumme perustettavan maallikkotuomarijärjestö-organisaation jatkoperustamistoimenpiteisiin tämän kevään aikana EU-maallikkotuomarikokouksessa joka järjestetään Budapestissa toukokuussa.

Tuon kokouksen tavoite on vaikuttaa siihen, että tuomioistuinten toimintatapa- muutoksien yhteydessä vahvistetaan ja vakiinnutetaan maallikkotuomareiden osuutta oikeudenjäseninä kaikissa EU maissa.

7. Käytössä olevin resurssein tuetaan Viron, Latvian ja Liettuan lautamiesten yhdistys-toiminnan järjestäytymistä muun EU:n alueen tasolle.

Hyvät kuulijat
Koska tämä on viimeinen maallikkotuomari-päivien avauspuheenvuoroni puheenjohtajana, haluan tässä yhteydessä osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille yhteistyötahoillemme, jäsenistöllemme, teille kaikille.
Tulemme jatkamaan monipuolista koulutustoimintaamme ja todennäköisesti myös otamme uusia keinoja käyttöömme.

Meille asiantuntijaluennot ovat olleet ja ovat jatkossakin merkittävä voimavara ja tiedon lähde. Luennot tarjoavat ja ovat tarjonneet meille reaaliaikaisia tietoja kaikilta oikeudenhoidon ja lakien valvonnan tasoilta.
Toivotan teille kaikkea hyvää ja muistutan, että nämä lautamies- eli maallikkotuomaripäivät ovat meille myös tapaamis- ja virkistystilaisuus, kokemustenvaihtoareena.

8. Jatkamme olemassaoloamme ja yhä uudelleen kiitän teitä kaikkia: on tärkeää, että olette olemassa.

Kutsu nyt hallitusneuvos ap. ylijohtaja Heikki Liljeroosin Oikeusministeriöstä.
Heikki on meidän Yhdistyksemme Kunniajäsen, ehkäpä hän on siis vanhin mukana oleva jäsenemme – täällä tänään. Tervetuloa!

Moikka maailma!

Tervetuloa käyttämään WordPress-ohjelmaa. Tämä on ensimmäinen artikkelisi. Muokkaa sitä tai poista se ja aloita bloggaaminen!

Suomen lautamiehet ry lehdistötiedote I 2014

LEHDISTÖTIEDOTE 17.3.2014

julkaisuvapaa

 

 

Maallikkotuomaripäivät Kuopiossa 22.-23.3. 2014:

 

Maallikkonäkemyksen vähenemisuhka

askarruttaa maallikkotuomareita

 

Kuopiossa viikonloppuna 22.-23.3. 2014 järjestettäville Maallikkotuomaripäiville odotetaan noin sataa osallistujaa eri puolilta Suomea. Maallikkotuomaripäivien ensimmäisen päivä sisältää koulutusta ja toinen päivä on varattu vuosikokoukselle.

Yleisenä keskustelunaiheena päivillä on valtiovallan myötävaikutuksella tapahtuva maallikkotuomareiden eli lautamiesten vähentämiskaavailut.

 

-Lautamiesten määrää yritetään taas vähentää ja jopa kesken istuntokauden. Nyt valittuja lautamiehiä on ollut 1738 henkilöä ja istuntojen määrä on ollut noin 1/kk/henkilö. Oikeusministeriön asettama neuvottelukunta kokoontui syksyllä 2013 useita kertoja ja sen mietinnön tuloksena lautamiesten määrää per istunto yritetään vähentää kolmesta kahteen ja useamman lautamiehen istunnoista vähennetään yksi, sanoo Suomen Maallikkotuomarit ry:n puheenjohtaja herastuomari Matti Laukkanen.

-Tämänkin aiotun vähennyksen vuoksi on erittäin tärkeää, että meillä on lautamiesten asioita ajava valtakunnallinen jäsenjärjestö.

-Järjestömme jäsenet ovat aktiivisia, he arvostavat tärkeää tehtäväänsä maallikkotuomareina. Suomen Maallikkotuomari ry on yhdessä Oikeusministeriön kanssa järjestänyt lautamies- ja koulutuspäiviä.

-Laamannien kanssa yhteistyössä on jatkettu yhteistyöryhmäverkoston täydentämistä perustamalla uusia ”Laamannin/ lautamiesten yhteistyöryhmiä”, joissa on aktiivisia lautamiesedustajia kunkin käräjäoikeuspiirin eri alueilta.

Paikallisella toiminnalla on kokonaisuuden kannalta suuri merkitys hovioikeuspiirien alueella. Aktiiviset lautamiehet ovat tässä tehtävässä avainroolissa.

 

Haasteita

 

Puheenjohtaja Laukkasen mukaan yhdistyksen toiminnan suuri haaste on se, miten turvataan yhdistyksen jäsenille mielenkiintoa ylläpitävää ja aktiivista toimintaa tästäkin eteenpäin.

Laukkanen painottaa, että  yhdistyksen vakaan talouden turvaaminen ja toimiva hallitus ovat avainasioita.

-Kansainvälinen EU-laajuinen yhteistyö maallikkotuomareiden kesken korostuu ja tiivistyy, samoin vuorovaikutus yhteistyötahojen kanssa. Kansainvälisen toiminnan merkitys kasvaa tulevaisuudessa ja samoin hallituksen jäsenten aktiivinen asioiden toiminta ja tarvittavien kokouksen pitotapa, Laukkanen arvioi.

Hän uskoo, että maallikkotuomarijärjestelmä tulee jatkossakin olemaan oleellinen osa suomalaista oikeuskäytäntöä. Uutta muuttuvassa toimintaympäristössä ovat puheenjohtaja Laukkasen mukaan kansainvälistymisen tuomat haasteet.

 

 

 

Tiedotusvälineet!

tiedotustilaisuus lauantaina 22.3. klo 10 Hotelli Atlas, opastus ala-aulasta.

 

Toimittajat ovat myös tervetulleita seuraamaan lauantain koulutuspäivää ja sunnuntaina järjestettävää Suomen Maallikkotuomarit ry:n vuosikokousta, jossa mm valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja. Nykyinen puheenjohtaja helsinkiläinen herastuomari Matti Laukkanen on ilmoittanut luopuvansa tehtävästä. Ehdolla uudeksi puheenjohtajaksi on Jouni Elomaa Turusta

 

Lisätietoja: Suomen Maallikkotuomarit ry:n puheenjohtaja

herastuomari Matti Laukkanen, puhelin 040 413 5000

puheenjohtaja@suomenmaallikkotuomarit.fi

www.suomenmaallikkotuomartit.fi

 

 

 

(Suomen maallikkotuomarit ry ja sen jäsenet ovat edistämässä niitä arvoja, joita lautamiesjärjestelmä on jo vuosituhannen edustanut suomalaisen oikeuslaitoksen historiassa: kansan oikeustajua, demokraattista kontrollia ja myös vahvistamassa kansalaisten luottamusta oikeuslaitokseen ja sen tekemiin päätöksiin)

 

(Sähköpostin lähettäjä: Suomen Maallikkotuomarit ry / tiedotus / toimittaja Kari Mustonen

0400 821 427, kari.mustonen@kolumbus.fi)

LEHDISTÖTIEDOTE 17.3 2014

LEHDISTÖTIEDOTE 17.3 2014

julkaisuvapaa

 

Turkulainen lehtori Jouni Elomaa vahvasti ehdolla maallikkotuomarijärjestön uudeksi puheenjohtajaksi

 

Kuopiossa sunnuntaina 23.3. vuosikokouksensa järjestävä Suomen Maallikkotuomarit ry valitsee uuden puheenjohtajan eroavan herastuomari Matti Laukkasen tilalle.

Voimakas ehdokas uudeksi puheenjohtajaksi on turkulainen lehtori Jouni Elomaa. Tällä hetkellä hän on Suomen Maallikkotuomarit ry:n varapuheenjohtaja. Elomaa on erityisen voimallisesti hoitanut kansainvälisiä maallikkotuomariyhteyksiä ja on eräs suomalaisista eurooppalaisen yhteistyön aktiivisimmista toimijoista.

Elomaan vahvuuksiksi arvioidaan laajan kielitaidon lisäksi muun muassa toimivat henkilösuhteet ja laaja kosketuspinta niin kansainvälisellä kuin suomalaisellakin oikeustoimintatasolla. Tätä pidetään tärkeänä, sillä eurooppalaisten maallikkotuomarijärjestöjen yhteistyö on voimistumassa, samalla kun eri Euroopan maiden maallikkotuomarijärjestöjen kansallisista toimintatavoista halutaan ammentaa voimaa kansalaisnäkökulmien säilyttämiseksi oikeudenjakojärjestelmissä.

Puheenjohtajuuden jättävän herastuomari Matti Laukkasen arvioidaan jatkavan yhdistyksen Maallikkotuomari -lehden päätoimittajana ja osallistuvan myös yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Laukkanen oli käynnistävä voima, kun eurooppalainen yhteistyö vuoden 2009 lokakuussa aloitettiin Helsingissä kuuden eurooppalaisen maan maallikkotuomarijärjestön voimin Lay Judge Forum yhteistyöareenalla.

 

KUVATEKSTI

Vasemmalla Suomen Maallikkotuomarit ry:n uudeksi puheenjohtajaksi ehdolla oleva Jouni Elomaa, oikealla eroava puheenjohtaja Matti Laukkanen. Taustalla Englanti-Wales maallikkotuomarijärjestön puheenjohtaja John Thornhill.

 

 

Lisätietoja: Suomen Maallikkotuomarit ry:n puheenjohtaja

herastuomari Matti Laukkanen, puhelin 040 413 5000

puheenjohtaja@suomenmaallikkotuomarit.fi

Varapuheenjohtaja Jouni Elomaa 040 725 4386

 

(Suomen maallikkotuomarit ry ja sen jäsenet ovat edistämässä niitä arvoja, joita lautamiesjärjestelmä on jo vuosituhannen edustanut suomalaisen oikeuslaitoksen historiassa: kansan oikeustajua, demokraattista kontrollia ja myös vahvistamassa kansalaisten luottamusta oikeuslaitokseen ja sen tekemiin päätöksiin)

 

(Sähköpostin lähettäjä: Suomen Maallikkotuomarit ry / tiedotus / toimittaja Kari Mustonen

0400 821 427, kari.mustonen@kolumbus.fi)

Vetoomus lakivaliokunnalle 13.6.2013

Eduskunta                                                                                                       

 

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat

Lakivaliokunnan puheenjohtaja ja kansanedustajat

 

VETOOMUS

 

VASTUSTAMME ESITYKSIÄ LAUTAMIESTEN KÄYTÖN VÄHENTÄMISEKSI TUOMIOISTUINKOKOONPANOISSA.

 

Toteamme, että virkamiestyöryhmän ”Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa vuosille 2013 – 2025”, lautamiehiin kohdistuvat supistukset ovat jo summina ja henkilömäärän vähennyksinä, kun sen sijaan muista asioista aiotaan vielä keskustella.

Maallikkotuomareihin kohdistuva vähennys on demokratian ja oikeusvaltion kannalta niin huomattava, ettei voida pitää hyväksyttävänä, että lopputulos eduskunnassa muodostuu vain tämän virkamiesesityksen mukaiseksi.

Virkamiestyöryhmän kokoonpanoon ei ole otettu maallikkotuomareita mukaan, sitä on vahvistettu kuitenkin muilla oikeustoimijoilla.

Oikeuden saannin kustannusrakenne on muutenkin vinoutunut kansalaisten ulottumattomiin jo aiemmin hyväksyttyjen muutosten johdosta. Tästä oli Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvitys muun muassa Helsingin Sanomissa.

 

Perustelut painotuksen muuttamiseksi

 • Nuorten ja ensikertalaisten juttuja tulee istua vain Lautamieskokoonpanossa ja nuorten kohdalla tätä tulee soveltaa poikkeuksetta.
 • Käräjäoikeuksien tuomitsemistoiminnan painottuminen kirjalliseen menettelyyn ja yhden tuomarin istuntoihin on ristiriidassa sen kanssa, että päätöksen tekoa ja lopputulosta on vanhastaan pidetty varmempana, kun se on tapahtunut kollegiaalisesti. Lautamiesjärjestelmä on tällöin verrattomasti halvempi vaihtoehto kuin usean virkatuomarin kokoonpano.
 • Kun ratkaisijoita on useita, vähenee mahdollisuus omavaltaisuuteen, jota voi esiintyä henkilön persoonallisuudesta riippuen yhden henkilön tai saman koulukunnan ratkaisuissa.
 • Käräjäoikeuden tuomioissa ei kysymys pääasiassa ole pykälänikkaroinnista, vaan sellaisen kohtuullisen ratkaisun löytämisestä, josta ei valiteta.
 • Ratkaisun laillisuuden valvominen on tietenkin ennen kaikkea virkatuomarin vastuulla, mutta harkinta- kysymyksissä maallikoiden panoksen hyödyntäminen on järkevää. Esimerkiksi englantilaisessa Rauhantuomarijärjestelmässä maallikot tuomitsevat, mutta apuna heillä on oikeusoppinut neuvonantaja.
 • Ratkaisut muodostuvat tällöin kompromisseiksi, jotka suurella todennäköisyydellä vastaavat paremmin yleistä oikeustajua kuin yhden henkilön tekemät tuomiopäätökset. Tiedeyhteisökin on tästä samaa mieltä.
 • Maallikoilla voi usein myös olla käytännön kokemusta sellaisilta elämän aloilta, joista ei ole omaa kokemusta ammattiaan harjoittavalla virkatuomarilla.
 • Maallikoiden käyttämistä ratkaisukokoonpanossa puoltaa pitkä perinne, sekä pyrkimys tuomioiden kohtuullisuuteen ja hyväksyttävyyteen, sekä kustannussyyt.
 • Lautamiesjärjestelmä ei ole koskaan ollut, eikä saa tulevaisuudessakaan olla virkatuomarijärjestelmän kilpailija sen kummemmin ammatillisen osaamisen kuin rahoituksen osalta.

 

Helsingissä 13. kesäkuuta 2013

 

Suomen Maallikkotuomarit ry

 

 

Matti Laukkanen                                                                                                           Anu Heinänen

puheenjohtaja                                                                                                                                                        järjestösihteeri

herastuomari                                                                                                                                                          lautamies

 

Liite: Maksetun julkisen oikeusavun kustannuskehitys vuosilta 2006 -2012, joka aikana oli korotus +38 %.

Suomen lautamiehet ry tiedote I 2013

Suomen lautamiehet ry

LEHDISTOTIEDOTE 3.1. 2013
Nimimuutos muhii lautamiesjärjestössä:

Valtuustojen valitsemista lautamiehistä maallikkotuomareita?
Saattaa olla vain ajan kysymys, että Suomessa on lautamiesten sijaan maallikkotuomareita.

-Kuntien joka neljäs vuosi valitsemat lautamiehet ovat oleellinen osa oikeudenjakojärjestelmäämme, lautamiehet tuovat oikeudenjakamiseen tärkeän kansalaisnäkökulman virkatuomareiden avuksi, he ovat maallikkotuomareita, muistuttaa Suomen lautamiehet ry:n puheenjohtaja herastuomari Matti Laukkanen.

-Pidän nimenmuutosta lautamiehistä maallikkotuomareiksi tärkeänä siksikin, että olemme jo nyt osa eurooppalaista maallikkotuomarijärjestelmää ja yhteistyö on tiivistä. Eurooppalaisen yhteistoimintajärjestön päämääränä on säilyttää kansalaisnäkökulma oikeudenjakojärjestelmissä.

-Mielestäni niin suomalaista kuin yhteistä eurooppalaistakin lautamiesjärjestelmää on pikemminkin vahvistettava, kuin heikennettävä, Laukkanen sanoo.
”Tarvitaan tehtävästä kertova nimi”
-Voidaan hyvinkin perustellusti sanoa että uusi, paremmin tehtävää ja sen olemusta kuvaava nimi tarvitaan, se olisi tarvittu jo vuosia sitten. Esimerkiksi eurooppalainen yhteistyö tulee tiivistymään nopealla aikavälillä ja myös tämä nimiasia on siinä merkittävässä roolissa, Laukkanen sanoo.

Laukkasen mukaan toinen merkittävä nimenmuutosta puoltava seikka ja näkökulma on se, että nykysuomalaisille varsinkaan nuorille sukupolville nimi ”lautamies” ei välttämättä kerro mitään ja tehtäväkuvaa se ei valaise lainkaan.

-Sen sijaan nimi ”maallikkotuomari” kertoo jo lähes kaiken. Se viestittää, että kysymyksessä on oikeuden maallikkojäsen erotuksena virkatuomarista, molemmillahan on periaatteessa sama tehtävä, Laukkanen sanoo.

Ripaus tasa-arvoa ja imagon kohottamista
-Ehkäpä maallikkotuomari -nimi toisi käytäntöön myös ripauksen tasa-arvoa. Nythän lautamiehinä on paljon naisia. Tuntuukin perin vanhakantaiselta, jos heitä nimitellään lautamiehiksi, Laukkanen pohtii.

-Maallikkotuomari -nimen tullessa käyttöön, tulisi mukaan ehkä myös uudenlaista arvostusta tärkeän tehtävän haltijalle, imago saattaisi nousta toiselle tasolle. Esimerkiksi Englannissa vastaavan tehtävän haltijat nauttivat yhtä suurta arvostusta kuin virkatuomaritkin.

-Mielestäni nimenmuutoksen aika olisi nyt, kun eurooppalainen yhteistyö maallikkotuomarijärjestöjen välillä on lähestymässä kulminaatiopistettään eli yhden ison kansainvälisen järjestön syntymistä. Itse asiassa eurooppalainen yhteistyöjärjestö on jo syntynytkin, parhaillaan viimeistellään organisaation rakennetta, Laukkanen toteaa.